Registerbeskrivning

S-gruppen har förbundit sig att skydda din integritet och vill aktivt informera om principerna för skydd av personuppgifter som vi följer. Vi följer finsk lagstiftning om integritetsskydd vid hanteringen av personuppgifter.

Användningen av våra webbsidor förutsätter inte registrering, och vi samlar inga personuppgifter av besökarna på våra sajter. För att statistiskt kunna följa upp sidornas användning används i viss utsträckning cookies och annan motsvarande teknik. Det är möjligt att du inte kan utnyttja alla de tjänster vi erbjuder, om du har ändrat inställningarna i bläddraren så, att den inte godkänner utnyttjande av dessa tekniker. Vi utnyttjar den statistiska informationen vid vidareutvecklingen av våra tjänster.

Den bifogade registerbeskrivningen ger dig mer information om ditt integritetsskydd.

Registerbeskrivning enligt 10§ Personuppgiftslagen (523/99)

Registerförare
SOK Media
Postadress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors
FO-nummer 0116323-1
S-gruppens ägarkundstjänst: tfn 010 765 859

Registrets namn
Yhteishyväs register för tävlingssvar.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)
Informationen som du meddelat på tävlingsblanketten lagras. Personuppgifterna används endast för leverans av vinster i dragningar till vinnarna. Vi förvarar inte föråldrade eller överflödiga personuppgifter i vårt register. Personuppgifterna som du har gett på tävlingsblanketten överlåts inte vidare till tredje parter och används inte för direktmarknadsföring.

Den registrerade informationen
Endast uppgifterna som du meddelat på tävlingsblanketten lagras. Typiskt frågar en tävlingsblankett efter följande personuppgifter: förnamn, släktnamn, gatuadress, postnummer, postanstalt samt eventuellt e-postadress och telefonnummer.

I regel använda informationskällor
Personuppgifter samlas in endast från tävlingsblanketter, och uppgifterna i registret uppdateras inte med information från andra källor.

Till vem får uppgifter lagenligt överlåtas
Personuppgifterna som du har gett på en tävlingsblankett eller på någon annan blankett som finns på vår webbplats överlåts inte vidare och används inte för direktmarknadsföring.

Hur registret skyddas
Uppgifterna som samlas in skyddas med tekniska medel. Endast vissa på förhand utsedda personer har tillgång till uppgifterna.

Rätt till insyn
Den registrerade personen har rätt att veta vilka uppgifter om honom som finns i registret. Önskan om kontroll skall lämnas skriftligen genom att kontakta S-gruppens kundtjänstställe eller till SOK Media, adress Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors. Önskan om kontroll skall undertecknas.